Laczyme H2O

Dinh Dưỡng Cho Vật Nuôi
Dinh Dưỡng Chức Năng
International Nutrition

Bổ sung probiotics và các enzyme tan trong nước, sản phẩm lên men của Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus lactic, Lactobacillus plantarum, Bacillus

Subtillis, Streptococcus faecium, Aspergillus oryzae, giúp tăng sức khỏe đường ruột cho vật nuôi